I swear we were INFINITE

'96<3 Conqueror and co heir in Christ. Living life according to His purpose. Blogs randomly! And I often reblog what I like. Welcome to my blog :"> 10.

Home Theme Curious? Ask me anything Baby. :) Submit

Check my shop. :)

For affordable books, shirts, shoes, dresses, hoodie, & chokers. Preloved and brand new!! <3

NEGOTIABLE PRICES.

LEGIT SELLER. 

IG: @beauteousdrift @beauteousdrift @beauteousdrift @beauteousdrift

Were back in being strangers.

Parang kailan lang. Masaya kayo. Kung ano gusto nya gusto mo. Nanunuod kayo ng sine. Magkahawak kamay kayo sa jeep. Kung ano kinakain nya i-shshare sayo. Kung ano ang kwento mo papakinggan nya. Kapag nagkikita kayo ngingiti sya sayo. Parang kahapon lang mahalaga ka sa kanya. Bakit nagbago? Wala ka ng nagrinig na kahit ano mula sa kanya. Kung kahapon, espesyal ka. Ngayon hindi ka kaibigan. Hindi ka tropa. Hindi ka isang ordinaryong tao sa jeep na nakakasabay nya. Parang nabura ata alaala nya, kase di ka na nya kilala. 

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter