I swear we were INFINITE

'96<3 Conqueror and co heir in Christ. Living life according to His purpose. Blogs randomly! And I often reblog what I like. Welcome to my blog :"> 10.

Home Theme Curious? Ask me anything Baby. :) Submit

Hindi pa alam ng mga magulang ko na wala na tayo. Samantalang ikaw pinamalita mo na sa buong barangay nyo.

These past few days, im not into music. Not into talking to people, not into reminiscing. Not into fastfood, not into eating and sleeping properly. Everything I do reminds me of you. Our dreams. The shadow of you still hunts me unto the point that I wish I could die. Let it all go. Then feel numb.

5 yrs ago, I fell inlove with you. I became strong though Ive been hurt million times and cried a bucket. But now, I cant identify myself. It seems that a part of me was lost. Just wished I could really cry my heart out to a friend, to my bestfriend. But Im left with nothing coz youre my love and the saddest thing, youre my bestfriend. In this battle, I lose coz I have nothing without you and you have your own. You are my grand prize, my package. How I wish I won.

Yung pakirmdam na hndi mo alam ggwen mo ngyong wala na sya dahil halis anim na taong sakanya umikot ang mundo mo. Kulang ang social life mo, gagabihin ka pag tulog at malalate ka sa klase kase kasabay m sya pero okay lang yun dahil alam m na nandyan sya. Masyado kang nging dependent at di mo inasahan na dadating ang araw na mawawala sya. Ano ka tuloy ngayon? Windang. Windang ka kase nasanay kang andyan sya.

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter